Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Wersja krótka:

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Anodo Sp. z o.o..
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Anodo Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Wersja długa:

Polityka prywatności obowiązująca od 10/07/2020

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady prywatności, takie jak zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lulando.pl („Sklep”), stanowiącego własność spółki Anodo z ograniczoną odpowiedzialnością w z siedzibą w Warszawie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Anodo sp. z o.o. z siedzibą w Rykach, przy ulicy Przemysłowa 8 (08-500), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział KRS pod numerem 0000582184, NIP 1231305071, REGON 362809623, właściciel Sklepu, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Użytkownikiem Sklepu jest każdy klient, czyli podmiot, który skorzystał z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, na podstawie Regulaminu Sklepu, którego częścią integralną jest niniejsza Polityka prywatności.
 1. Zakres zbieranych danych
 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie oraz realizacji pozostałych usług określonych w Regulaminie Sklepu.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) adres do kontaktu
  d) adres dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  e) numer telefonu
  f) dane logowania
  g) data urodzenia

III. Cel przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  a) realizacji usług zgodnie z Regulaminem Sklepu, m.in. realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, wystawienie faktury, obsługi reklamacji;
  b) rejestracji konta w Sklepie
  c) przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych
  d) statystycznym i archiwizacyjnym
  e) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
  f) egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu Sklepu oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom; 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko i wyłącznie we wskazanych powyżej celach.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu.
 1. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
 1. Administrator, co do zasady nie udostępnia osobom, ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, na żądanie uprawnionych podmiotów lub kiedy jest to niezbędne do realizacji usług.
 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą uzyskać podmioty, z których usług korzysta Administrator. W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Uprawnienia Użytkownika
 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane i przechowywane są w siedzibie Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania danych osobowych, które jego dotyczą
  c) usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe
  f) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie
 3. Realizacji uprawnień, których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  a) osobiście w siedzibie Administratora: 08-500 Ryki, ul. Przemysłowa 8, lub
  b) drogą pocztową na wskazany powyżej adres lub
  c) drogą mailową na adres sklep@anodo.eu
  d) za pośrednictwem konta Użytkownika Sklepu
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego wykonania usługi w ramach Sklepu, zgodnie z celem wskazanym w pkt. III.
 2. Po tym czasie dane osobowe Użytkowników będą usuwane lub anonimizowane, w taki sposób, że nie będzie możliwe wskazanie tożsamości Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane dłużej, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest konieczne do wyegzekwowania roszczeń cywilno-prawnych Administratora w stosunku do Użytkownika.

VII. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz aktami wykonawczymi.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń takich jak udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.

VIII. Zmiany Polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wynikać one będą z przepisów prawa lub zmian wprowadzanych w Sklepie.
 2. O planowanej zmianie oraz terminie obowiązywania Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – za pośrednictwem konta.
 1. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres:

Anodo  sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
08-500 Ryki 

z dopiskiem „ochrona danych osobowych” lub na adres mailowy sklep@anodo.eu

 

 

Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem plików Cookies na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu w domenie anodo.pl, którego administratorem jest Anodo sp. z o.o.  siedzibą w Ryki przy ul. Przemysłowa 8 , 08-500 Ryki. 

 1. DEFINICJE
 2. Administrator – oznacza Anodo sp. z o.o.  siedzibą w Ryki przy ul. Przemysłowa 8 , 08-500 Ryki, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookies.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę̨ internetową lub aplikację, pod którą̨ Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.anodo.eu.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.
 9. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
 10. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować́ oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować́ Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ domeny z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość́.
 11. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 12.  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 13. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 14. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
 2. Konfiguracji serwisu

–       dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

–       rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

–       zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

 1. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie:

–       utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,

–       poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

–       optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 4. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić́ ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień́, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać́ za pomocą̨ ustawień́ przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać́ zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować́ automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź́ informować́ o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl